מערכת הפנסיה בקנדה | Иммиграция в Канаду
Идеи Для Бизнеса
Бизнес Идеи Украина
Canada Application Group Corp: Иммиграция в Канаду
Язык сайта:
 • Русский
 • Українська
 • English
Виза Канада
Виїзд В Канаду
/כל קנדה/מערכת הפנסיה בקנדה

מערכת הפנסיה בקנדה

пенсионная система Канады

Canada Application Group Corp.

Сделать Визу В Польшу    Задать вопрос

Получите руководство как уехать в Канаду

Стоимость 120$ СЕЙЧАС БЕСПЛАТНО!

  Выберите мессенджер  מערכת הפנסיה בקנדה.

  מערכת הפנסיה בקנדה מורכבת משלושה אלמנטים עיקריים.

  המרכיב הראשון הוא תוכנית תמיכה לעת זקנה (Old Age Security program) – תוכנית הפנסיה המקיפה החלה לפעול בשנת 1960, והיא ממומנת מהכנסות המדינה. במסגרתה, הפנסיה משולמת לכל הקנדים שמלאו להם 65 שנה ותושבים אשר חיים בארץ זמן מסויים.

  המרכיב השני הוא Canada Pension Plan, והיא תוכנית הפנסיה חובה כלל ארצית, ממומנת ע”י קרנות הפנסיה התלויות בשכר של הנמען. תשלומים לקרן מופרשים ממשכורת של העובד וחלק דומה משולם ע”י המעסיק.

  המרכיב השלישי – תוכניות פנסיה אישיות. והם כוללים את קרנות הפנסיה המקצועיות, במימון מעסיקים, איגודים מקצועיים ותעשיות. הם כוללים גם חשבונות פרישה אישיים המנוהלים על ידי מוסדות פיננסיים כגון בנקים וחברות ביטוח. ישנם כמה קרנות פנסיה תעסוקתיות הממומנות רק ע”י המעסיקים, אך רוב הקרנות ממומנים גם ע”י  המעסיקים וגם העובדים באופן שווה.

  ו.) תוכנית התמיכה לעת זקנה (Old Age Security) בדרך כלל מספקת רמה בסיסית של דמי פנסיה לכל אדם אשר מלאו לו 65 שנה והמתגורר בקנדה לפחות 10 שנים. על פי תוכנית זו ישנם ארבעה סוגים של דמי פנסיה:

  1. קצבת זקנה (Old Age Security Pension). זוהי פנסיה קבועה, שמשולמת לכל הקנדים הזכאים לפנסיה, ללא קשר לרמת הכנסתם.
  2. International Benefits – קצבת זקנה עבור אזרחים קנדים שמלאו להם 65 שנה אך חיים במדינה אחרת, תושבים שחיו בקנדה מעל 20 שנה גם זכאים לקצבת זקנה זו.
  3. Guaranteed Income Supplement תוספת הכנסה – תוספת חודשית לקצבת זקנה OASP עבור אנשים בעלי הכנסה נמוכה ו/או לאנשים שחיים לבד (רווקים, גרושים, אלמנים).
  4. 4. Allowance Program– זוהי קצבה זמנית עבור האנשים שמקבלים קצבת זקנה כשבני זוגם הם בעלי הכנסה נמוכה, כמו כן אלמנים ואלמנות בגילים 60 -64, זכאים לקצבה זו עד שהם מתחילים לקבל פנסיה קבועה OASP.

  II.)  Canada Pension Plan תוכנית פנסיונית זו הינה אנולוגיה לביטוח הלאומי אשר מספקת תשלומי פנסיה לאחר פרישה לגמלאות (גיל 65) ומגינה על האזרחים במישור הכלכלי במצבים כמו: אבטלה שלא מרצון (למשל, בשל פיטורין, תאונות עבודה, מחלה וכו’), אסונות משפחתיים כגון פטירת המפרנס במשפחה,  נכות מלידה או עקב תאונה או מחלה קשה וכדומה.

  השתתפות בתוכנית CPP הינה חובה על כל אזרח ותושב קנדה שמלאו לו 18 שנה, מדובר בתשלום שמנוכה משכרו של העובד ומצטבר בקופה הלאומית המבטחת את כל אזרחי ותושבי קנדה.

  (.III  תוכניות פנסיה אישיות.

  א. קרנות פנסיה מקצועיות.

  תוכניות אלו ממומנות ע”י המעסיקים ומנוהלות ע”י חברות ביטוח פרטיות, למעט המקרים שבהם רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים מממנים תוכניות פנסיה לעובדים.

   ב. RRSPRetirement Saving Plan קרן פנסיה אישי המאפשר המאפשר להקטין מיסים על ההכנסה השנתית, להרוויח אחוזים מהסכום המצטבר שפטורים ממס. בנוסף לכך ישנה אפשרות להשתמש בכסף שהצטבר ,לפני גיל הפרישה, לרכישת דירה, לתשלום  לימודים עבור הילדים או לכל מטרה אחרת.

  כל אדם יכול לפתוח מספר לא מוגבל של קרנות פנסיה אישיים RRSP בכל מוסד פיננסי המוכר ע”י ממשלת קנדה, כגון בנקים, חברות ביטוח, חברות נאמנות וכדומה.

  ג. גודל של הטבת קצבת זקנת פנסיה המובטחת עכשיו עומדת על קצת יותר מ  450$ קנדי לחודש. זהו בערך 13.5% מהשכר הממוצע, אשר כעת עומד על  כ- 40,000$ קנדי בשנה. יתרת אבטחת פנסיה על תוספת היוקר המרבית עומדת כיום על 540 $ קנדי לחודש לאחד. יחדיו, קצבת זקנת פנסיה ואבטחה פנסיה והטבה מובטחת להשלמת הכנסה שווה כ 30% מהשכר הממוצע במדינה. קצבת זקנה פנסיה ואבטחה פנסיה צמודה מדי שלושה חודשים בהתאם לעליית המחירים. בעקבות הנ”ל לגורמים יש נטייה להפחית בהדרגה עם הזמן את הפנסיה. לכל  אבות קנדה תוכנית הפנסיה קרובה ל -10,000$ קנדי בשנה, אך למעשה, הפנסיה הממוצעת תחת התוכנית היא פחות מ 6000$ קנדי למי רק מתחיל לקבל את זה בגיל 65. לאדם שמקבל את השכר הממוצע, הגודל המרבי של קצבת זקנה יהיה שווה בערך ל 25%. כמובן, את היתרונות תחת העיסוק בתוכניות תרומה מיועדים להשתנות במידה רבה בהתאם לכמות של אורך הקצבה, תרומות של אחסון, התשואה בפועל על השקעות (בניכוי הוצאות), ובמקרה של קצבאות הרכש, והמצב בשוק. למעט תוכניות פנסיה עם הטבות המוגדרים עבור עובדי המדינה, לפיו קצבאות צמודים בדרך כלל עם עליית המחירים, ושאר תוכניות פנסיה תעסוקתית עם הטבות המוגדרים לספק אינדקס מוגבל, או אינדקס שאינו מספק. תוכניות מקצועיות כדי לקבוע הטבות ויתרונות RRSP ניתן לשלם בדרכים שונות, כולל שימוש של קצבאות. תשלום הטבות ניתן לארגן בצורה כזו כדי לספק הצמדה חלקית ומלאה, לפעמים עולה בקנה אחד עם עליית המחירים. בקנדה, ההצמדה לא חלה על פי עליית השכר.

  מיסוי הפנסיה בקנדה המתאים נקרא מודל האו”ם. התרומות יכללו את ההכנסה החייבת. אם הם משולמים על ידי המעסיק, הם אינם נכללים בתור עלויות תפעול לגיטימיות, ואינן במס כהכנסה של עובדים שעבורם התרומות נעשתה. אם את התרומות משלמים העובדים, הם אינם נכללים בהכנסה החייבת של משלמי המסים. ההכנסות מהשקעות שנתקבלו על ידי קרנות נאמנות פנסיה וחשבונות אישיים אינם משלמים מסים. כדי להפעיל הטבות  מס פנסיה  נדיבות אלה, חייבים לעמוד בכללים מסוימים ולהיות רשומים עם רשויות המס. כמעט כל האנשים המעורבים בקרנות פנסיה תעסוקתית עוסקים בקרנות רשומים. פנסיה בעיסוק, כמו גם כל קופות הפנסיה או בטרם עת במהלך תקופת הפרישה, מוטלים מסים באופן מלא. אילוץ שני מגדיר את הפנסיה המקסימלית שניתן להעריך ובמימון עם תמריצי מס הפנסיה. הסכום הכולל של התרומות השנתי למשלם המסים על חשבון RRSP שלו לא יעלה על מינימום של שני ערכים השווה ל  $ 500 קנדי או 18% מההכנסות שנצברו, נטו של התרומות שנעשו על ידו או ע”י מעסיקו. רישום C בתוכנית מוגדרת ותרומה / או הערך של היתרונות שנצברו לו לפי תוכניות פנסיה מוגדרות רשומים עם הטבות. הגבלות אלה כלומר במצטבר, אם אדם לא הסדיר את הסכום המקסימלי במהלך השנה, ההבדל יכול להיות מכוסה מאוחר יותר. RRSP בעלי חשבונות יש להם את הזכות למשוך את כספם בכל עת, אבל צריך מיד לשלם מס מלא על הסכום למשיכה.

  איך לפרוש בקנדה?

  אבות פנסיוני – פנסיה ותיקה אבטחה גיל משתלם לכל הקנדים שטרם מלאו לו 65 שנים, אזרחים קנדים או אנשים שיש להם מעמד של תושב קבע במועד הגשת מסמכים או אלו שחיו 10 שנים בקנדה לאחר גיל 18.מסמכי הרישום שלהם לקצבת זקנה אבטחה ייתכן שיהיה צורך להגיש בקשה 6 חודשים לפני יום השנה ה 65.

  המסמכים הדרושים:

  1) תעודת לידה (וגם תרגום נוטריוני לאנגלית);

  2) הוכחת אזרחות (דרכון) ו (או) מסמכי ההגירה (כרטיס תושב קבע)

  .3) חבילת מסמכים (טפסים HRDC), הכולל את השם (כדי לאמת את הפרטים האישיים ואת הבנק). כרטיס זיהוי זקנה אבטחה, תעודת זהות על ביטוח זקנה פנסיה. מסמך זה נשלח מהערכת הקנדית (שירות בקנדה מטעם משאבי אנוש ופיתוח חברתי בקנדה (HRSDC)), והוא אחד ה-מסמכי זיהוי, אשר משתמש הבנק בעת קבלת הפנסיה, ולקבל הנחות בחנויות ומסעדות, ואת היתרונות על תחבורה ציבורית. עד 2008, כל אבטחה תעודת זהות קיבל מספר תעודת זהות אשר מוצגים כעת רק על נתונים אישיים (צילום, שם, כתובת ומספר טלפון) וחתימה של הבעלים.

  מה קורה אם פנסיונר עוזב לקנדה?

  קצבת הזקנה המשולמת לכל אדם שיש לו זכות בה, בחו”ל (המדינה צריכה להיות עם הסכם כלכלי עם קנדה). לשם כך:

  1) גר בקנדה לפחות 20 שנים (לאחר גיל 18)

  2) להיות אזרח קנדי ​​או תושב קבע בעת היציאה מן הארץ.

  חישוב הפנסיה מגיל מסוים בקנדה?

  יש לך זכות לקבל פנסיה מלאה אם:

  :1) אם אתה גר בקנדה במשך 40 שנים (לאחר שהגיע לגיל 18 שנים)

  ;2) אם נולדת לפני 1 ביולי 1952

  ;3) אם אתה גר בקנדה מאז 18גיל  שנה ולהגיע עד 1 ביולי, 1977;

  4) אם אתה גר בקנדה 10 שנים במועד הגשת הבקשה

  .5) אם אתם גרים בקנדה לאחר 18 שנים של התקופה 3 פעמים יותר מאשר התקופה שבה אתה גר בחו”ל במשך 10 השנים האחרונות.

  במקרים אחרים, אתה זכאי לקבל פנסיה לא שלמה.

  פנסיה מלאה אבות אינו חייב במס אם הסכום הוא פחות מ 62.144 $ בשנה.